بارگذاری

عناوين تورهای بازدید از نمایشگاه

• بازدید از نمایشگاه فولاد و آلومینیوم بحرین 1385
• بازديد از نمايشگاه Europlast 2006 استانبول تركيه
• بازديد از نمايشگاه صنعت برق هندوستان Elecrama 2010
• بازديد از نمايشگاه صنعت برق چين EP2010)) پكن
• بازديد از نمايشگاه صنعت سنگ چين (2011) شيامن