بارگذاری

عناوين تورهای بازدید از نمایشگاه

اعزام هیئت تجاری و بازديد از نمايشگاه فولاد و آلومينيوم بحرين 1385 .

بازديد از نمايشگاه Europlast 2006 استانبول تركيه .

بازديد از نمايشگاه صنعت برق هندوستان Elecrama 2010 .

بازديد از نمايشگاه صنعت برق چين EP2010)) پكن .