بارگذاری

آینه تمام نمای صنعت، اقتصاد و فرهنگ يك كشور می تواند در محلی به نام نمایشگاه متجلی گردد. جنبه های آموزشی، اطلاع رسانی، انتقال دانش و تكنولوژی، معرفی محصولات و خدمات بازاریابی و تبلیغات از رویكرد مهم نمایشگاه ها بوده و به عنوان حلقه ارتباطی و اتصالی بین عرضه و تقاضا، تولید و مصرف، فرهنگ ها و انديشه ها می تواند موثر واقع گردد.

شركت سایانمای پارسیان با هدف سازماندهی نمایشگاه های تخصصی و كنفرانس های علمی و كاربردی و كمك به فرايند بازاريابی و تقویت مناسبات اقتصادی بین شركت ها و موسسات علمی و اقتصادی ایجاد و همسو با صنعت روبه رشد نمایشگاه در کشور سعی در ارائه خدمات مطلوبتر دارد.

زمینه فعالیت

• برگزاری نمايشگاههای بين المللی و تخصصی
• برگزاری سمينارها ، كنفرانسها ، همايشها و جشنواره ها
• ارائه تجهيزات پيش ساخته نمايشگاهی داخل و خارج سالن
• پارتيشن بندی و مبلمان اداری ، تجهيزات كتابخانه ای
• احداث سالنهای موقت نمايشگاهی
• طراحی و غرفه سازی نمايشگاهی
• برگزاری تورهای بازديد از نمايشگاه های خارجی
• تامين ملزومات و تجهيزات مورد نياز غرفه