بارگذاری

جلسه ریاست محترم اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی اصفهان با شرکت های برگزارکننده نمایشگاه اصفهان امروز در محل اتاق بازرگانی تشکیل گردید.

در این جلسه که با محوریت راه اندازی تشکل نمایشگاهی اصفهان صورت پذیرفت ضمن ارائه مباحث و دیدگاه های حاضرین در جلسه و تاکید بر نقش مهم و تاثیرگذار نمایشگاه در فعالیت های اقتصادی استان مقررگردید تا اعضاء محترم با محوریت اتاق بازرگانی نسبت به تشکیل انجمن برگزارکنندگان نمایشگاهی استان اصفهان و یا فعال نمودن دفتر انجمن برگزارکنندگان نمایشگاه های بین المللی ایران دراصفهان اقدام نموده و در این راستا نیزمقررگردید مساعدتهای لازم از طریق اتاق بازرگانی جهت صدور کارت عضویت اتاق اعضائ نمایشگاهی انجام گردد همچنین با توجه به جایگاه اتاق مقررشد تا جلسات مستمر با اعضاء و ریاست محترم بصورت دوره ای تشکیل و مباحث نمایشگاهی درآن مطرح و تصمیم گیری گردد.