بارگذاری

 این نشست خبری با حضور دکتر شیرین طغیانی رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر، مهندس عسگری رئیس سازمان نظام مهندسی استان اصفهان، مهندس طاهر معاون مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان، مجید نایب زاده مدیر نمایشگاه های داخلی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان و مهندس آموخته مجری برگزاری بیست و دومین نمایشگاه بین المللی جامع صنعت ساختمان برگزار شد.